Promocje
Biologia środowiska
Biologia środowiska
64,00 zł 40,00 zł 60,95 zł 38,10 zł
egz.
Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków - poradnik inwestora (Heidrich) [wyd. II]
Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków - poradnik inwestora (Heidrich) [wyd. II]
98,00 zł 80,00 zł 93,33 zł 76,19 zł
egz.
Dezynfekcja ścieków (Olańczuk-Neyman, Quant)
Dezynfekcja ścieków (Olańczuk-Neyman, Quant)
99,00 zł 85,00 zł 94,29 zł 80,95 zł
egz.
Zaopatrzenie w wodę (Suligowski, Fudala-Książek)
Zaopatrzenie w wodę (Suligowski, Fudala-Książek)
99,00 zł 85,00 zł 94,29 zł 80,95 zł
egz.

Poradnik hydromechanika i hydrotechnika (Adam Kisiel)

Dostępność: nakład wyczerpany
Cena: 21,00 zł 21.00
Cena netto: 20,00 zł
ilość egz.
dodaj do przechowalni

Opis

:: SPIS TREŚCI ::

I. WARTOŚCI WYBRANYCH WIELKOŚCI FIZYCZNYCH
1. Nazwy przedrostków do tworzenia nazw jednostek pochodnych w układzieSI
2. Jednostki podstawowe i uzupełniające układu SI
3. Jednostki główne i pochodne wybranych wielkości fizycznych występujących w mechanice płynów
4. Gęstość ρ wybranych płynów
5. Zależność gęstości wody destylowanej ρ od temperatury t
6. Dynamiczny μ kinematyczny ν współczynnik lepkości wody
7. Współczynniki lepkości μ i ν wybranych cieczy
8. Zależność współczynnika rozszerzalności cieplnej βt wody od ciśnienia p i temperatury t
9. Współczynnik ściśliwości βp wybranych cieczy
10. Zależność temperatury wrzenia tw od ciśnienia pw wody
11. Napięcie powierzchniowe σ wody na styku z powietrzem
12. Zależność ciężaru właściwego wody γ od ciśnienia p przy temperaturze + 4oC
13. Wysokości ciśnienia p0/γW, przy których następuje parowanie wody zależnie od temperatury t
14. Ciężar właściwy γ wybranych cieczy

II. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA HYDROSTATYKI
A. NIEKTÓRE WŁASNOŚCI FIZYCZNE CIECZY
B. WARUNKI RÓWNOWAGI CIECZY I JEJ SZCZEGÓLNE PRZYPADKI. CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE
C. PARCIE HYDROSTATYCZNE NA ŚCIANKI PŁASKIE
D. SKŁADOWE PARCIA HYDROSTATYCZNEGO NA ŚCIANKI ZAKRZYWIONE I POCHYLONE PŁASKIE

III. OPORY RUCHU CIECZY PRZY USTALONYCH PRZEPŁYWACH W RUROCIĄGACH POD CIŚNIENIEM
1. Orientacyjne prędkości przepływu u w rurociągach
2. Współczynnik strat lokalnych ξ przy wlocie do przewodu
3. Współczynnik strat lokalnych ξ przy zmianie kierunku
4. Współczynnik strat lokalnych ξ przy nagłej zmianie przekroju
5. Współczynnik strat lokalnych ξ przy przejściu przez zawory
6. Chropowatość bezwzględna k rur
A. FORMUŁY DO OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LINIOWYCH l. NOMOGRAMCOLEBROOKA I WHITE'A
B. PODSTAWOWY HYDRODYNAMICZNY PODZIAŁ RODZAJÓW RUCHU CIECZY

IV. WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY I PRZYSTAWKI
A. WYPŁYW USTALONY PRZEZ MAŁY OTWÓR NIEZATOPIONY. WSPÓŁCZYNNIK PRĘDKOŚCI, KONTRAKCJI I WYDATKU
1. Współczynniki wydatku μ dla otworów okrągłych
2. Współczynniki wydatku μ dla otworów kwadratowych
B. WYPŁYW USTALONY PRZEZ DUŻY OTWÓR
C. WYPŁYWY NIEUSTALONE CIECZY PRZEZ OTWORY
C-1. Wypływ nieustalony przez mały otwór (opróżnianie zbiornika)
C-2. Wypływ zatopiony przy zmiennym napełnieniu zbiorników (dążenie do wyrównania poziomu ich napełnień)
C-3. Wypływ nieustalony przez duży otwór
D. WYPŁYW CIECZY PRZEZ PRZYSTAWKI
3. Wartości współczynników kontrakcji e, prędkości φ, wydatku μ i straty miejscowej ξ w otworze zakończonym różnymi typami przystawek

V. HYDRAULICZNE OBLICZENIA PRZELEWÓW
A. KLASYFIKACJA PRZELEWÓW
B. PRZELEWY O OSTREJ KRAWĘDZI(d< 0,5H)
B-1. Przelew prostokątny
1. Wartość współczynnika m do wzoru (V.1)
2. Wartość współczynnika m1 do wzoru (V.4)
3. Wartość współczynnika m2 do wzoru (V.4)
B-2. Przelew trójkątny
B-3. Przelew trapezowy
B-4. Przelew paraboliczny
B-5. Przelew kołowy
C. PRZELEWY O KSZTAŁTACH PRAKTYCZNYCH(0,5H ≤ d≤ 2,5H)
C-1. Przelew z profilem przekroju wg Creagera
4. Wartość promienia R dla profilu wg Creagera
5. Współrzędne profilu Creagera
6. Wartośćwspółczynnika wydatku m do wzoru (V.18) dla progu ze wstawką prostą
7. Wartości współczynników ξpi ξf do wzorów (V.19) i (V.20)
8. Wartości (Dh/pd)kr
9. Wartość współczynnika zatopienia σz do wzoru (V.18)
10. Wartość współczynnika wydatku m do wzoru (V.18) dla progu bez wstawki prostej DE = 0 i DE < 0,6H
11. Wartość współczynnika napływuσK do wzoru (V.18)
C-2. Przelew z prostokątnym profilem przekroju
12. Współczynnik kształtuσK dla progów o kształcie prostokątnym dla H ≤ c ≤ 4H i 0,5H ≤ d ≤ 2H
C-3. Przelew z trapezowym profilem przekroju
13. Wartości współczynnika m dla progu o trapezowym profilu przekroju
D. PRZELEWY O SZEROKIEJ KORONIE (2,5H < d < 10H)
14. Wartość współczynnika md do wzoru (V.36)
15. Wartość współczynnika mb do wzoru (V.36)
16. Wartość współczynnika j1 do wzoru (V.42)
17. Wartość współczynnika j do wzorów (V.44) i (V.48)
18. Wartość współczynnikaσz do wzoru (V.49)
E. PRZELEWY O RÓŻNYM USYTUOWANIU W KORYCIE
E-1. Przelew ukośny
19. Wartość współczynnika ku do wzoru (V.50)
E-2. Przelew krzywoliniowy
20. Wartość współczynnika n do wzoru (V.52)
E-3. Przelewy pochylone
21. Wartość współczynnika kp do wzoru (V.53)
E-4. Przelewy boczne

VI. WYPŁYW SPOD ZASUWY PŁASKIEJ
1. Wartości współczynnika kontrakcji pionowej e dla Eg @ H
2. Wartość współczynnika μ do wzorów (VI.2) i (VI.3)

VII. USTALONY PRZEPŁYW CIECZY W KORYTACH OTWARTYCH
1. Dopuszczalne średnie prędkości przepływu w kanałach ziemnych dla gruntów sypkich, jednorodnych przy głębokości wody h = 10 m
2. Funkcja spadku do wzoru Matakiewicza
3. Funkcja głębokości f(h) do wzoru Matakiewicza
4. Współczynnik szorstkości n do wzoru Manninga
5. Ekwiwalentna elementarna chropowatość piaskowa ks
6. Funkcja Tolkmitta do obliczeń krzywej spiętrzenia korycie parabolicznym
7. FunkcjaRühlmanna do obliczeń krzywej spiętrzenia w korycie prostokątnym

VIII. ZESTAWIENIE NIEKTÓRYCH WZORÓW DO OBLICZANIA OBJĘTOŚCIOWEGO NATĘŻENIA PRZEPŁYWU RUCHU JEDNOSTAJNEGO W KORYTACH OTWARTYCH
A. KORYTO O PROSTOKĄTNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM
B. KORYTO O TRÓJKĄTNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM
C. KORYTO O TRAPEZOWYM PRZEKROJU POPRZECZNYM
D. KORYTO O KOŁOWYM I PÓŁKOLISTYM PRZEKROJU POPRZECZNYM
1. Zestawienie wartości względnych parametrów kolektora o przekroju kołowym

IX. WYBRANE ZAGADNIENIA Z HYDRAULIKI BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
1. Klasyfikacja głównych budowli hydrotechnicznych
2. Bezpieczne wzniesienie korony stałych budowli hydrotechnicznych
3. Prawdopodobieństwo pojawiania się (przewyższenia) przepływów miarodajnych i kontrolnych dla stałych budowli hydrotechnicznych
A. PŁASKI ODSKOK HYDRAULICZNY W KORYCIE O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM
A-1. Obliczanie głębokości sprzężonych odskoku
4. Wartości współczynnika prędkości j w zależności od rodzaju budowli hydrotechnicznej
5. Wartości współczynnika prędkości j dla krzywoliniowych przelewów o kształcie praktycznym wg Skriebkowa
A-2. Niektóre związki występujące między parametrami równania energii odnoszące się do koryta o przekroju prostokątnym
A-3. Obliczanie długości odskoku hydraulicznego utworzonego na wypadzie prostokątnym
A-4. Wzory do obliczenia zasięgu spadania strumienia na dno wypadu prostokątnego
A-5. Wybór, przetworzenie i selekcja danych wejściowych niezbędnych do wymiarowania wypadów prostokątnych budowli wodnych
A-6. Schemat obliczeniowy WPT-DH do wyznaczenia głównych wymiarów budowli wodnych w korycie prostokątnym
B. PŁASKI ODSKOK HYDRAULICZNY W KORYCIE O PRZEKROJU TRAPEZOWYM
B-1. Obliczanie głębokości sprzężonych odskoku
B-2. Obliczanie długości odskoku hydraulicznego
B-3. Empiryczne formuły A.J. Kisiela otrzymane w wyniku przeprowadzonych badań modelowych

X. PODSTAWY FILTRACJI WÓD GRUNTOWYCH
A. PRAWO FILTRACJI
B. WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI
1. Wartości współczynnika liczbowego m w zależności od porowatości gruntu n
2. Wartości współczynnika liczbowego lt w zależności od temperatury wody
3. Współczynnik filtracji gruntu k wg wzoru Slichtera przy temperaturze filtrującej wody 10oC
4. Parametry filtracyjne gruntów klastycznych
C. USTALONY DOPŁYW WODY GRUNTOWEJ DO STUDNI I DRENU
C-1. Studnie zwykłe
C-2. Studnie pochłaniające (absorpcyjne, chłonne)
C-3. Dopływ wody gruntowej do rowu

XI. NIEKTÓRE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE Z ZAKRESU HYDROMECHANIKI
A. ZASADA ZACHOWANIA MASY
B. ZASADA ZACHOWANIA PĘDU
C. ZASADA ZACHOWANIA ENERGII
D. RÓWNANIA RUCHUEULERA
D-1. Całki równania ruchu Eulera. Równanie Bernoulliego
E. RÓWNANIA RUCHU PŁYNU LEPKIEGO NAVIERA-STOKESA
F. PODSTAWOWE RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE HYDROSTATYKI
G. RÓWNANIE LAPLACE’A
H. RÓWNANIA RUCHU CIECZY NIELEPKIEJ W POSTACI PODANEJ PRZEZ LAMBA
I. RÓWNANIE HAGENA-POISEUILLE’A
J. RÓWNANIA RUCHU REYNOLDSA
K. RÓŻNICZKOWE RÓWNANIE SAINT-VENANTA
L. RÓWNANIA USTALONEGO RUCHU WOLNOZMIENNEGO CIECZY W KORYCIE OTWARTYM

XII. WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECHANIKI TECHNICZNEJ
A. DEFINICJE WARUNKÓW RÓWNOWAGI SIŁ I RÓWNOWAŻNOŚCI UKŁADU SIŁ
B. PRAWA RUCHU NEWTONA W ORYGINALNYM SFORMUŁOWANIU
C. PRZESUNIĘCIE I OBRÓT PŁASKIEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH PROSTOKĄTNYCH
D. ELEMENTY TENSORA BEZWŁADNOŚCI
E. ZESTAWIENIE MOMENTÓW BEZWŁADNOŚCI I DEWIACJI DLA PRZEKROJÓW NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH W ZAGADNIENIACH HYDROSTATYKI
1. Zestawienie niektórych parametrów geometrycznych dla wybranych kształtów powierzchni płaskich

XIII. ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO
A. ALGEBRA WEKTORÓW
B. ELEMENTY ANALIZY WEKTOROWEJ

Dane techniczne

autor Adam Kisiel
rok wydania 2012
format B4
okładka miękka
ilość stron 236
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
PROMOCJA TYGODNIA !!!
Wody opadowe a zjawiska ekstremalne (Janusz Łomotowski)
Wody opadowe a zjawiska ekstremalne (Janusz Łomotowski)
60,00 zł 49,00 zł 57,14 zł 46,67 zł

Partnerzy

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl